.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MA SÁT ÂM ĐẾN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC ĐƠN THEO MỨC ĐỘ CỐ KẾT CỦA NỀN

24-02-2017

VÕ  NGỌC HÀ; VÕ PHÁN; LÊ PHƯƠNG

TÓM TẮT

Bài báo này phân tích ảnh hưởng của ma sát âm đối với cọc đơn công trình kho lạnh LPG - Thị Vải với địa chất điển hình là chiều dày lớp bùn sét lên đến 20m. Sự phát triển ma sát âm trong cọc đơn ở một mức độ cố kết của nền được khảo sát trong nghiên cứu này dựa trên mô hình phân tích kết hợp giữa nguyên lý truyền tải trong cọc của Fellenius và lý thuyết cố kết thấm của Terzaghi. Kết quả phân tích của nghiên cứu thể hiện rằng giá trị lực ma sát âm trong cọc đơn tăng nhanh khi độ cố kết của nền nhỏ hơn 60% và gần như không đổi khi độ cố kết của nền đạt từ 85% trở lên. Ở độ cố kết 100% lực kéo xuống do ma sát âm gây ra làm gia tăng lực dọc trong cọc đến giá trị cực đại và giá trị này có thể lớn hơn sức chịu tải của cọc.

Từ khóa: cọc, ma sát âm, mức độ cố kết, sức chịu tải.

ABSTRACT

This paper analyzes influence of negative skin friction on single piles of LPG - Thi Vai Refrigerated Storage Tanks with the typical geology of up - to - 20 - meter - thick mud sills. The negative skin friction development on single piles at a degree of consolidation of the ground was investigated in this study with a model that combines the load transfer method (Fellenius) and one dimensional consolidation theory (Terzaghi). Based on the analysis result of this study, it is shown that the value of frictional force on single piles promptly grows when the degree of consolidation of the soil mass (DCSM) is under 60% and is nearly unchanged when DCSM is from 85% and over. When DCSM is 100%, the dragload, caused by negative skin friction, increases the internal force in piles to the maximum value which can exceed the pile capacity.

Key words: piles, negative skin friction, degree of consolidation, load capacity.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế