.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

CNNV;

Chia sẻ

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Kỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

30-09-2015

1. Chức năng

- Tổ chức đào tạo các ngành nghề theo nhiệm vụ được Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang phân công, bao gồm: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ may, Bảo trì điện công nghiệp và dân dụng, Cơ khí bảo trì thiết bị công nghiệp…

- Đào tạo theo các trình độ: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và ngắn hạn

- Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng, đổi mới phương pháp dạy và học. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của khoa và theo sự phân công của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu.

- Chủ trì biên soạn, quản lý, đánh giá các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, chất lượng giảng dạy của các ngành đào tạo theo sự phân công của nhà trường.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quản lý hoạt động cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.

- Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ các cấp, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quan hệ hợp tác với các đơn vị, xí nghiệp và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học của khoa. Quản lý vật tư thực hành cho các ngành đào tạo.

- Quản lý người học thuộc khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của học sinh - sinh viên do khoa quản lý. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa. Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào theo yêu cầu của nhà trường.

- Quản lý các lớp ngắn hạn do khoa tổ chức hoặc liên kết đào tạo.

- Thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.

- Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của nhà trường.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp