.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

THÔNG BÁO LỊCH KHÁM SỨC KHỎE CHO CBVC NĂM 2017

24-07-2017

Căn cứ theo thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. Hằng năm, Trường ĐHTG tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, nhân viên theo quy định.

Thực hiện theo thông báo số 121/TB-ĐHTG ngày 18/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHTG về việc lịch khám sức khỏe của công chức, viên chức, nhân viên. Cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính