.: Bộ biểu mẫu hành chính :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Bộ biểu mẫu hành chính

20-03-2024

Phụ lục II
DANH MỤC BIÊU MẪU HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-ĐHTG ngày 08 tháng 3  năm 2024)

TT TÊN BIỂU MẪU SỐ HIỆU Đơn vị chủ trì
1 Đơn xin phép vào cơ quan 1_CN/TC_P.TCHC-00-24 P.TCHC
2 Lý lịch khoa học của viên chức 2_SV_P.QLKH&HTQT-00-24 P.QLKH&HTQT
3 Đơn xin hoàn trả lệ phí đầu năm 3_SV_P.KH-TC-00-24 P.KH-TC
4 Đơn xin hoàn trả  học phí và lệ phí đầu năm 4_SV_P.KH-TC-00-24 P.KH-TC
5 Đơn xin xét học bổng ngoài ngân sách 5_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
6 Đơn đề nghị hưởng chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập 6_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
7 Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn NVQS 7_SV_TT.ĐTBDTX NN-TH-00-24 TT.ĐTBDTX NN-TH
8  Đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên 8_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
9 Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục 9_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
10 Phiếu đánh giá rèn luyện của sinh viên trình độ ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy 10_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
11 Giấy xác nhận là sinh viên đang học tại Trường (hệ CQ) 11_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
12 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 12_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
13 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí 13_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
14 Giấy xác nhận sinh viên để vay vốn hỗ trợ học tập 14_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV
15 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dành cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo/cận nghèo) 15_SV_P.CTSV-00-24 P.CTSV

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính