.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 14

03-12-2017

­­­LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 14
(Từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

04/12

Triển khai Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc.

- Bí thư Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

07h 30 - 08h 00: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Họp Giao ban tháng 12/2017.

08h 00 - 10h 00: B.14

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2017 - 2018.

10h 00 - 10h 30: B.14

Họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc.

- Ban Giám hiệu;

- Thường trực Đảng ủy;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, Phó các đoàn thể.

10h 30: B.14

Họp Chi bộ 1.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Đảng viên Chi bộ 1.

15h 00: B.14

 

Dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương III, khóa VIII.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT)

07h 30:

Hội trường Tỉnh ủy

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Xây dựng chuẩn đầu ra (cấp 3) ngành Công nghệ thực phẩm trình độ Đại học theo mô hình CDIO”.

- B.Loan, B.Phượng, B.Thơ, Ô.Thạch (K.NN&CNTP);

- Ô.Long (TTKT&ĐBCLGD);

- B.Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

15h 30: A.104

Ông Lê Quang Trí

BA 05/12

Tham dự kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh - Khóa IX.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Ông Lê Quang Trí (P.HT).

Từ 05 - 08/12/2017

TT. Hội nghị tỉnh

 

Dự tổng kết công tác Bảo vệ thực vật 2017.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT).

08h 00:

TT. Hội nghị tỉnh

 

TƯ 06/12

Họp Hội đồng xét bảo lưu kết quả một số học phần.

- Ô.Hiền, Ô.Quân (P.QLĐT);

- Ô.Sơn (K.SP);

- B.Nga (K.KHTN);

- Ô.Bình (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô.Liêm (P.CTSV).

13h 30: B.243,TCN

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng đào tạo liên thông năm 2016.

 

 

NĂM

07/12

 

 

Họp Hội đồng xét bảo lưu kết quả một số học phần.

- Ô.Hiền, Ô.Quân (P.QLĐT);

- Ô.Sơn, Ô.Trinh (K.SP);

- Ô.Bình (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô.Liêm (P.CTSV).

07h 30 - 09h 30: B.243,TCN

 

 

 

 

Ông Lê Hữu Hải

 

 

 

 

Họp Hội đồng đào tạo liên thông năm 2016.

Họp Hội đồng đào tạo liên thông năm 2017.

- Ô.Hiền, Ô.Quân (P.QLĐT);

- Ô.Sơn, Ô.Trinh (K.SP);

- Ô.Long (TT.KT&ĐBCLGD);

- Ô.Liêm (P.CTSV).

09h 30:

B.243,TCN

NĂM

07/12

Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHTG năm 2017.

- Ban Giám hiệu;

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;

- Bí thư Đoàn trường;

- Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc trường;

- Trưởng Bộ môn trực thuộc khoa;

- Hội đồng đảm bảo chất lượng trường.

13h 30: B.14

Ông Lê Hữu Hải

SÁU 08/12

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHTG ngày 17/10/2017

07h 30: B.14

 

BẢY 09/12

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHTG ngày 17/10/2017

07h 30: B.14

 

CN 10/12

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Phòng TC-HC; TP: Viên chức P.TC-HC; TG: 13h 30, ngày 04/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: B.14.

2. Họp Khoa Kỹ thuật xây dựng; TP: Viên chức K.KTXD; TG: 14h 00, ngày 04/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: A.105.

3. Vòng Bán kết Hội thi người dẫn chương trình; TP: Ban Thư ký Hội sinh viên; TG: 17h 00, ngày 04/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.

4. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Vấn đề tiếp nhận thơ Thiền Việt Nam trung đại (Thế kỷ XV - Thế kỷ XIX)”; TP: Ô.Châu, Ô.Chi, Ô.Lộc, Ô.Vinh (K.KHXH&NV), Ô.Trinh (K.SP); TG: 13h 30, ngày 06/12/2017 (thứ Tư); ĐĐ: A.104.

5. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Con người nhân văn trong thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du”; TP: B.Thanh, B.Ngà (P.QLKHCN&HTQT), Ô.Chi, Ô.Lộc, Ô.Vinh (K.KHXH&NV), Ô.Trinh (K.SP); TG: 13h 30, ngày 07/12/2017 (thứ Năm); ĐĐ: A.104.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.