.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi HK1 năm học 2018-2019 các lớp ĐH, VLVH CNTT khóa 14

02-05-2019

LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LỚP ĐẠI HỌC VLVH CNTT K14

Ngày thi 05/05/2019
Địa điểm thi: Cơ sở Chính (CSC)

STT Mã HP Tên môn học Số
TC
Mã lớp SV SL
SV
SV/
P. thi
P.
thi
Thứ Ngày thi Giờ
thi
Đơn vị
tổ chức thi
Địa điểm
thi
1 32313 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 DHVLVHCNTT14B 9 9 K31 CN 5/5/2019 7g30 TT. KT&ĐBCLGD CSC
2 32333 Ứng dụng phân tán 3 DHVLVHCNTT14B 9 9 K31 CN 5/5/2019 9g30 TT. KT&ĐBCLGD CSC
3 31723 Xử lý ảnh số 3 DHVLVHCNTT14B 8 8 K31 CN 5/5/2019 13g30 TT. KT&ĐBCLGD CSC

Ghi chú:

- Sinh viên xem lịch thi tại Khoa và trên Website trường ĐH TG http://www.tgu.edu.vn

- Sinh viên thắc mắc về lịch thi liên hệ tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục TCN (B.313)

- Sinh viên mặc trang phục đúng quy định và mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

- Phòng Hội đồng thi: - Văn phòng các Khoa tổ chức thi

- B.342: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD tổ chức thi.

TM. HỘI ĐỒNG THI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG