.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kỷ niệm 52 năm nối tiếp truyền thống đào tạo (1971-2023) và 18 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Tiền Giang (2005 – 2023)

02-06-2023

Ngày 06/6/2023 này, Trường Đại học Tiền Giang kỷ niệm 52 năm truyền thống đào tạo (1971-2023) và 18 năm xây dựng, phát triển (2005-2023). Lịch sử quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Tiền Giang ngày nay, từ Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang (1971-1975) có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Nam Bộ.

Trong tiến trình xây dựng và phát triển của nhà trường, để thích ứng với những giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhà trường đã trải qua nhiều lần đổi tên và sáp nhập gọi: Trường Dự bị đại học Tiền Giang (1976-1981), Cơ sở 2 của Trường Đại học Cần Thơ (1981-1984), Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre hệ đại học (1984-2000). Năm 2005, Chính phủ hợp nhất hai Trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Cộng đồng của tỉnh thành Trường Đại học Tiền Giang, đánh dấu mốc phát triển mới trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Trải qua 52 năm nối tiếp truyền thống đào tạo (1971-2023) và 18 năm xây dựng, phát triển, các thế hệ cán bộ, viên chức và sinh viên nhà trường, đã vun đắp lên các giá trị truyền thống: Đoàn kết, sáng tạo, chung sức chung lòng vượt khó vươn lên để dạy tốt, học tập tốt và công tác tốt, vì sự phát triển của ngôi trường thân yêu, vì ngày mai lập nghiệp; tất cả vì sự phát triển cộng đồng, vì sự phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương và của đất nước; năng động, linh hoạt, đổi mới để thích ứng với yêu cầu xã hội. Những giá trị truyền thống quý báu này, cùng với những thành tựu đạt được trong những năm qua là động lực và tạo đà để Trường Đại học Tiền Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với tràn đầy niềm tin và khát vọng để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trải qua 52 năm nối tiếp truyền thống đào tạo (1971-2023) và 18 năm xây dựng, phát triển với khẩu hiệu “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, Trường Đại học Tiền Giang đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Trường ngày càng khẳng định được vị thế của mình, từng bước đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang hôm nay đã và đang tiếp tục gìn giữ, phát huy, xây dựng, phát triển nhà trường với sứ mạng, tầm nhìn, giá trị mang tầm thời đại:

1. Sứ mạng “Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam bộ và cả nước”:

2. Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Đại học Tiền Giang sẽ trở thành một trong những trường đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín trong vùng Nam bộ. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ và cung ứng dịch vụ có uy tín, chất lượng; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

3. Giá trị cốt lõi: “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”.

4. Triết lý giáo dục: “Học để tự chủ, giải quyết vấn đề thực tiễn, phát huy tiềm năng và sống hài hòa”.

Để đáp ứng và phát triển nhà trường trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi liên tục, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các nước tiên tiến trên thế giới đang chuyển nhanh sang nền kinh tế tri thức và sự tác động mạnh mẽ cuả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trước những yêu cầu đặt ra của yếu tố thời đại và sự phát triển của đất nước, Trường Đại học Tiền Giang đã và đang tiến hành phát triển nhà trường theo phương châm: Luôn tự đổi mới, hướng tới tương lai; nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh thực hiện tự chủ; tiếp tục hiện đại hoá, chuẩn hoá, hội nhập quốc tế mọi mặt hoạt động của nhà trường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hơn 52 năm tiếp nối truyền thống đào tạo (1971-2023) và 18 năm xây dựng, phát triển (2005-2023), các cơ sở đào tạo tiền thân và Trường Đại học Tiền Giang hôm nay luôn có bước đi mang tính kế thừa và phát triển. Với nhiều lần chuyển đổi tên trường, nhiều lần hợp nhất và 18 năm xây dựng, phát triển, các thế hệ nhà giáo, sinh viên các cơ sở đào tạo tiền thân và Trường Đại học Tiền Giang hôm nay luôn kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống đã dày công vun đắp. Các giá trị ấy là: (1) Đoàn kết, sáng tạo, chung sức chung lòng vì sự phát triển của ngôi trường thân yêu, vì ngày mai lập nghiệp; (2) Tất cả vì sự phát triển cộng đồng, vì sự phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, đất nước; (3) Vượt khó vươn lên để dạy tốt, học tập tốt và công tác tốt; (4) Năng động, linh hoạt, đổi mới để thích ứng với yêu cầu xã hội.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tiền Giang đã cơ bản hoàn thành sứ mệnh của cơ sở giáo dục đại học. Nhà trường đã gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào. Năm 2023, Trường Đại học Tiền Giang “Đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục” và được cấp Giấy chứng nhận “Đạt kiểm định chất lượng giáo dục” (chu kỳ 2) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là minh chứng cho những cố gắng, nỗ lực của cả tập thể nhà trường trong suốt thời gian qua. Kết quả được công nhận đã khẳng định chất lượng giáo dục, vị thế và uy tín của Trường Đại học Tiền Giang đối với xã hội. Thương hiệu của nhà trường được đánh giá và ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý, bằng minh chứng hơn 30.000 cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp ra trường, về mọi miền tổ quốc, góp sức trong công cuộc xây dựng đất nước, làm giàu cho quê hương. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và những thành tích đã đạt được, toàn thể viên chức, người lao động nhà trường bước vào chặng đường mới hội nhập và phát triển với tinh thần quyết thắng.

VĨNH SƠN