.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

02-06-2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Những kết quả trên là nhân tố đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị ở một vài địa phương, đơn vị có mặt còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt; tính tiên phong, gương mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên chưa ca. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa kịp thời, chưa lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Còn cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa thể hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương về tác phong lãnh đạo, điều hành, tự phê bình và phê bình, chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, có đảng viên bị kỷ luật do vi phạm đạo đức, lối sống...

Để thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vừa ban hành Công văn 09  ngày 31-5-2023 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt sâu rộng trong nội bộ và nhân dân Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công văn 419 ngày 29-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 01; Kế hoạch 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2026 và các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện nghiêm Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong kế hoạch, chương trình của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo nội dung phải thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ gắn với công việc hằng ngày và bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vị trí công tác của từng đối tượng, đảm bảo phù hợp, khả thi.

4. Kết hợp chặt chẽ việc “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung thực hiện tốt 3 nội dung:

(1) Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên;

(2) Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu trong thực hiện với phương châm “Trên trước, dưới sau; Trong trước, ngoài sau”; “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”;

(3) Xem việc thực hành trách nhiệm nêu gương cùng với trách nhiệm hoàn thành trách nhiệm công vụ là thước đo để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác hằng năm.

Tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025; hướng dẫn nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng các nội dung, giải pháp khả thi để thực hiện; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xem đây là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận; tính chiến đấu và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng. Ngành Giáo dục và đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu, đưa những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh, nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

6. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chuyên đề hằng năm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong thực hiện nêu gương phải đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quy định nêu gương trên các lĩnh vực. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chú trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

8. Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình với các hình thức đa dạng để tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, của dư luận xã hội trong phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, tham nhũng, tha hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và đảng viên.

BÁO ẤP BẮC