.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

170 năm tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

15-01-2018

 

Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo, hoàn thành trong một thời gian rất ngắn; được công bố vào ngày 24/2/1848; lần đầu tiên được xuất bản tại Luân Đôn, ít lâu sau được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam; được Đảng ta vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng.

Đề cương tuyên truyền

 

BBT