.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

THÔNG BÁO xét cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” đợt 2 năm học 2017 – 2018

12-04-2018

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên”

cho sinh viên vượt khó học tốt đợt 2 năm học 2017 – 2018

                                        

 

- Căn cứ thông báo số 126/TB-ĐHTG ngày 01/8/2017 về việc phân bổ định suất, xét và cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” năm học 2017-2018;

- Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-ĐHTG ngày 13/10/2017 về việc trao học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” đợt 1 năm học 2017-2018;

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức xét cấp học bổng đợt 2 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt với hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xét cấp học bổng:

Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang có:

- Điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 đạt từ loại khá trở lên.

- Hoàn cảnh khó khăn (có khuyết tật; gia cảnh khó khăn hoặc đang gặp những bất lợi khác) hoặc con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số,...

- Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong học kì I năm học 2017 - 2018 (ngoại trừ học bổng khuyến khích học tập do Ngân sách Nhà nước cấp).

Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên đã nhận học bổng do tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước tặng trong học kì I năm học 2017 – 2018 nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Khoa chủ quản có thể đề nghị bằng văn bản cho Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường để xét đặc cách.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất:

Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xem xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp 34 suất học bổng “Đồng hành cùng sinh viên”, trị giá 2.000.000 đồng/suất.

3. Thủ tục và trình tự xét cấp học bổng:

3.1 Thủ tục xét cấp học bổng

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm các văn bản: (hồ sơ mẫu có thể download tại website của trường)

- Đơn xin xét cấp học bổng

- Giấy chứng nhận có xác nhận về:

+ Kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 với đầy đủ tên môn học, điểm thi và điểm trung bình có xác nhận của nhà trường.

+ Bản sao có Công chứng về gia cảnh hoặc đối tượng ưu tiên: con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số, ...

3.2 Trình tự xét cấp học bổng:

* Cấp Khoa: Căn cứ vào điều kiện xét cấp học bổng, Khoa chủ quản tổ chức khảo sát, họp xét và đề nghị bằng văn bản từng trường hợp cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng (Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh) với định suất phân bổ như sau:

- Khoa NN&CNTP:                   13 suất

- Khoa Sư phạm:                        05 suất                                    

- Khoa Kinh tế - Luật:                05 suất

- Khoa Kỹ thuật công nghiệp:     05 suất

- Khoa Công nghệ thông tin:       02 suất

- Khoa Xây dựng:                       02 suất       

- Khoa KHXH&NV                  01 suất

- Khoa Khoa học tự nhiên          01 suất

* Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng ngoài Ngân sách cấp trường họp xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp học bổng ngoài Ngân sách cho sinh viên toàn trường.

4. Thời gian và địa điểm:

a) Thời hạn họp xét và đề nghị cấp học bổng cấp Khoa: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/4/2018.

b) Thời hạn họp xét cấp học bổng cấp Trường:

- Chậm nhất 16 giờ, ngày 23/4/2018: các Khoa gửi hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường.

- Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường họp xét dự kiến vào 08 giờ, ngày 26/4/2018 tại phòng họp A.105.

Lưu ý: Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ các văn bản theo yêu cầu, mô tả cụ thể về hoàn cảnh gia đình của sinh viên và gửi đúng hạn.

Để công tác xét cấp học bổng cho sinh viên vào đầu năm học mới được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Khoa tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./. 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng