.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài

28-03-2019

Vừa qua, UBND Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND quy định về cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Lễ tiễn cựu SV ĐH Tiền Giang tham gia chương trình Thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

1. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động thuộc diện chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ; người lao động theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ gồm: người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; lao động là người dân tộc thiểu số; lao động là thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

b) Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang gồm: Người trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội; Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an chưa có việc làm ổn định; Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chưa có việc làm ổn định; Thanh niên chưa có việc làm ổn định.

c) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Lễ tiễn 22 cựu SV ĐH Tiền Giang tham gia chương trình Thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

2. Mức vay

- Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được vay với mức tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, trong đó 50 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương, phần còn lại từ nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được vay với mức tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Thời hạn, lãi suất và hình thức đảm bảo tiền vay

- Thời hạn vay: Không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp.

- Lãi suất vay: Thực hiện theo lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tiền Giang từng thời điểm.

- Hình thức vay: Cho vay không đảm bảo tài sản.

4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

VĨNH SƠN