.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tiền Giang chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch

18-04-2019

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, góp phần nhanh chóng đưa du lịch Tiền Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch của tỉnh có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao; tạo ra lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện hội nhập. Bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong ngành du lịch gắn với nhu cầu phát triển ngành, lĩnh vực, nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành du lịch có trình độ học vấn và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau: Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch; xã hội hóa trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác để phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch...

VĨNH SƠN