.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

;

Chia sẻ

Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2019-2020

24-10-2019

Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Thực hiện Kế hoạch số 749/KH-ĐHTG ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc  tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên   HKI, năm học 2019 - 2020.

Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy các khóa đào tạo đang học tại Trường về việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Tất cả sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đều phải tham gia thực hiện khảo sát trên phần mềm CUSC (qldt.tgu.edu.vn) đánh giá giảng viên tất cả các học phần mà sinh viên đăng ký học (theo hướng dẫn đính kèm);

2. Thời gian sinh viên hoàn tất khảo sát: 02/12/2019;

3. Việc thực hiện khảo sát  là quyền lợi của sinh viên, là kênh giúp nhà Trường có những thông tin thực tế góp phần cải tiến mọi mặt hoạt động của Trường;

4. Việc thực hiện khảo sát cũng là nghĩa vụ của sinh viên, căn cứ vào nội dung mục II của khung hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của SV Trường Đại học Tiền Giang về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường. Nếu SV không hoàn thành khảo sát sẽ  không xem được điểm thi kết thúc học phần những học phần chưa thực hiện khảo sát và bị trừ 02 điểm rèn luyện/ học kỳ.
Trân trọng kính chào./

** Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2019-2020

** Hướng dẫn Sinh viên Đánh giá học phần

GĐ.TRUNG TÂM KT&ĐBCLGD
(Đã ký)                 
Nguyễn Ngọc Long