.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10-02-2020

 Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

>> Luật 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng

     Năm 2020, toàn tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện các nội dung và giải pháp sau: Thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Nâng cao năng lực các cơ quan thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng...

VĨNH SƠN