.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Đại học Kinh tế - Cơ hội việc làm trong tương lai rất lớn

16-03-2020

Ngành Kinhh tế là ngành khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ dưới góc nhìn toàn cảnh. Ngành Kinh tế cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý và phân bổ các nguồn lực khan hiếm http://tgu.edu.vn/topic/?13091

Khoa Kinh tế - Luật