.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo các mốc thời gian thi kết thúc học phần HK1 năm học 2019-2020 cho các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy và VLVH

06-05-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐBCL GD
__________

Số:17/TT KT&ĐBCLGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Tiền Giang, ngày 5 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v thông báo các mốc thời gian thi KTHP HK I năm học 2019-2020
cho các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy và VLVH

Kính gửi:    - Lãnh đạo các khoa

- Phòng Công tác sinh viên

- Sinh viên, học viên các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy và VLVH

Căn cứ Thông báo số 59/TB-ĐHTG  ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại Tiền Giang về việc tiếp tục thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên, học viên đi học trở lại.

Nay Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD xin Thông báo lãnh đạo các khoa, phòng Công tác sinh viên và học viên, sinh viên các mốc thời gian thi kết thúc phần học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy và VLVH như sau:

1. Hai học phần 71012 – Pháp luật đại cương và 11902 - Con người và môi trường của các lớp ĐH và CĐNN hệ chính quy bắt đầu thi vào ngày 09/5 và 10/5/2020.

2. Học phần thi KTHP của các lớp Đại học hình thức VLVH bắt đầu thi vào ngày 16/5/2020.

3. Lớp TC VLVH Mầm non khóa 16 – Thi tốt nghiệp lần 2 vào ngày 16/5 và 17/5/2020.

Lịch thi chính thức (thời gian thi và phòng thi) sẽ được công bố trong tài khoản của sinh viên và trên website trường.

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD xin Thông báo đến lãnh đạo các khoa, phòng Công tác sinh viên và sinh viên về các mốc thời gian như trên.

Đề nghị cán bộ coi thi, sinh viên và học viên khi đến phòng thi phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp, quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Trân trọng kính chào./.

GĐ. TT KHẢO THÍ & ĐBCL GD