.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2020-2021

01-12-2020

Thực hiện Kế hoạch số 879/KH-ĐHTG ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc  khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên   HKI, năm học 2020 - 2021.

Trường Đại học Tiền Giang  tiến hành “khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” bằng công cụ khảo sát trực tuyến. Nhà trường yêu cầu các phòng, trung tâm, các đơn vị đào tạo, giảng viên thông báo đến toàn thể sinh viên chính quy trong toàn trường nghiêm túc thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến của sinh viên như sau:

1. Tất cả sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đều phải tham gia thực hiện khảo sát trên phần mềm TGUIIS (qldt.tgu.edu.vn) đánh giá giảng viên tất cả các học phần  lý thuyết học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 mà sinh viên đăng ký học;

2.Thời gian sinh viên thực hiện khảo sát: từ ngày 14/12/2020 đến 04/01/2021;

3. Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên sử dụng tài khoản cá nhân (nhập user/password) để đăng nhập vào hệ thống theo địa chỉ http://qldt.tgu.edu.vn/ và hoàn thành phiếu khảo sát đối với các học phần lý thuyết đã đăng ký;

3. Việc thực hiện khảo sát  là quyền lợi của sinh viên, là kênh giúp nhà Trường có những thông tin thực tế góp phần cải tiến mọi mặt hoạt động của Trường;

4. Việc thực hiện khảo sát cũng là nghĩa vụ của sinh viên, căn cứ vào nội dung mục II của khung hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của SV Trường Đại học Tiền Giang về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường. Nếu SV không hoàn thành khảo sát sẽ  không xem được điểm thi kết thúc học phần những học phần chưa thực hiện khảo sát và bị trừ 02 điểm rèn luyện/ học kỳ.

Trân trọng kính chào./

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GĐ.TRUNG TÂM KT&ĐBCLGD

Nguyễn Ngọc Long