.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản (học bổng JDS) sau đại học

03-12-2020

Học bổng chính phủ Nhật Bản (học bổng JDS) đã mở đơn cho ứng viên là cán bộ, cống chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước! Đây là học bổng toàn phần bậc sau đại học (học bổng Thạc sĩ, học bổng Tiến sĩ) tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.