.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

10-01-2021

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 6409/UBND-NCPC về thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Công văn, để tổ chức công tác cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung Luật CCCD năm 2014; Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng việc cấp thẻ CCCD, thực hiện các quyền nghĩa vụ; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới nền Chính phủ số, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, dự kiến bắt đầu thực hiện việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử thay cho thẻ mã vạch từ ngày 01/01/2021.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, tổ chức thông báo rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình tổ chức cấp CCCD cho công dân tại địa phương hoặc tại trụ sở làm việc. Bố trí thời gian phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, sinh viên, học sinh và người lao động làm thủ tục cấp CCCD tại các điểm cấp CCCD cố định hay lưu động.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cấp CCCD tiến hành điều tra, thống kê số người trong diện cấp CCCD ở các cơ quan, tổ chức và các khu dân cư đảm bảo thời gian hợp lý, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các điểm cấp CCCD.

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/thuc-hien-cap-the-can-cuoc-cong-dan-tren-ia-ban-tinh/27819035