.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Văn hóa học của Trường Đại học Tiền Giang đào tạo theo hướng ứng dụng

02-04-2021

Ngành Văn hóa học của Trường Đại học Tiền Giang đào tạo theo hướng ứng dụng, tiếp cận theo hướng đa mục tiêu. Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Văn hóa học có thể làm việc ở các cơ quan quản lý về văn hóa - nghệ thuật, cơ quan truyền thông và điểm tham quan du lịch.

 SƠN ĐỨC