.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

CSVC;

Chia sẻ

Chức năng, nhiệm vụ

16-03-2016

1. Chức năng:

a) Tham mưu tổ chức tốt công tác thông tin trên website, chương trình phát thanh nội bộ, cung cấp dịch vụ thông tin, học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho bạn đọc toàn trường;

b) Tổ chức  thực hiện công tác bảo quản, bổ sung, phát triển và quảng bá nguồn học liệu hiện có tại Thư viện, phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;

c) Quản lý việc in ấn, phát hành tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu có thu phí, lưu hành trong nội bộ nhà trường.

d) Xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Trường Đại học Tiền Giang;

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức, phát triển hệ thống thông tin trên website, chương trình phát thanh nội bộ phục vụ việc quảng bá hình ảnh, công khai về hoạt động của trường trên các mặt;

b) Quảng bá, giới thiệu sách mới, tài liệu mới tại thư viện và giới thiệu thông tin tài liệu trên internet để phục vụ bạn đọc;

c) Tổ chức tốt dịch vụ thông tin, học liệu, internet, in ấn và phát hành tài liệu học tập có thu phí theo nhu cầu bạn đọc trong trường.

d) Xây dựng nội dung tập huấn, hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn học liệu hiện có tại thư viện của trường;

đ) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn bạn đọc là học sinh, sinh viên xây dựng thói quen đọc, rèn luyện kỹ năng đọc ngay từ khi vào học tại trường;

e) Thực hiện các giải pháp nội bộ để cải thiện môi trường thư viện, cải tiến lề lối và phương pháp phục vụ bạn đọc.

f) Tổ chức khoa học các kho, các gói dữ liệu để bảo quản tốt nguồn học liệu có được;

g) Có kế hoạch bổ sung kịp thời các loại tài liệu, giáo trình, các loại báo và tạp chí chuyên ngành theo yêu cầu công tác đào tạo và nhu cầu học tập nghiên cứu của bạn đọc;

h) Tổ chức quản lý, trang bị bổ sung, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ sách, báo, tạp chí, tài liệu mới nhận trước khi đưa ra phục vụ;

i) Tổ chức phục vụ việc đọc và mượn trả sách, báo, tạp chí, giáo trình và các tài liệu khác theo quy định;

j) Đề xuất thanh lý sách, báo quá hạn sử dụng theo quy định hiện hành;

k) Quản lý việc vận hành thư viện số và liên kết sử dụng tài nguyên của các thư viện khác qua mạng thông tin và truyền thông.

TT Thông tin - Thư viện