Tag

CCTC;

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

01-01-2019

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

Phụ trách chung

Email: nguyenthikimxuyen@tgu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B23 Cơ sở chính.

Điện thoại: 0989 297 786

PHÓ GIÁM ĐỐC

TÔN QUANG ĐĂNG

Email:  quangdangp8@gmail.com

Văn phòng làm việc: B23 Cơ sở chính.

Điện thoại: 0918 722 881

Phụ trách Tổ công tác thư viện

TỔ CÔNG TÁC THÔNG TIN

Nguyễn Hữu Hoàng

Phụ trách phòng mượn C.05 tại CSC

Email: hoang11061988@gmail.com

Điện thoại: 0902 502 255

Lê Thị Tân

Biên tập wesite TGU

Email: lethitan@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0918 839 408

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phụ trách Thư viện Khối Sư phạm tại phòng B.02 CSC

Email: nguyenthingocanh@tgu.edu.vn

Điện thoại: 01686 697 124

Võ Văn Sơn

Biên tập Chương trình phát thanh

Email: vovanson@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0938 940 588

Trần Thị Kim Phượng

Phụ trách phòng biên mục (A101 TCN)

Phụ trách hoạt động phong trào, hội thi, hội thảo của TT.TTTV

Văn thư TT.TTTV

Email: tranthikimphuong88@gmail.com

Điện thoại: 0917 726 710

Hồ Quốc Đạt

Quản trị website

Email: hoquocdat@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0907 786 626

Nguyễn Trần Ngọc Phương

Phụ trách phòng Internet, phòng đọc tại CSC

Email: ngocphuongnt@gmail.com

Điện thoại: 0908 455 496
 

Trần Tấn Hải

Phụ trách Công nghệ thông tin, phần mềm Libol 6.0 và hỗ trợ biên mục tài liệu.

Email: trantanhai@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0919 828 269
 

Ngô Thị Lệ Quyên

Phụ trách Thư viện Khối Nông nghiệp & CNTP và phòng Internet tại A101 TCN.

Email: lequyen.2301@gmail.com

Điện thoại: 0946 068 908
 

Hồ Thị Ngọc Thanh

Phụ trách Thư viện Khối Kinh tế - Luật, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ B.511

Email: hothingocthanh@tgu.edu.vn 

Điện thoại: 0983 800 325
 

Nguyễn Thị Minh Kô

Phụ trách Thư viện Khối Kinh tế - Luật, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ B.511

Email: minhkotv@gmail.com

Điện thoại: 0942 418 227
 

 

TT Thông tin - Thư viện