.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

CCTC;

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

30-10-2019

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

Phụ trách chung

Email: nguyenthikimxuyen@tgu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B23 Cơ sở chính.

Điện thoại: 0989 297 786

PHÓ GIÁM ĐỐC

TÔN QUANG ĐĂNG

Email:  quangdangp8@gmail.com

Văn phòng làm việc: B23 Cơ sở chính.

Điện thoại: 0918 722 881

Phụ trách Tổ công tác thư viện

TỔ CÔNG TÁC THÔNG TIN

Nguyễn Hữu Hoàng

Phụ trách Thư viện Khối Kinh tế - Luật, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Internet. Phòng B.511, TCN

Email: hoang11061988@gmail.com

Điện thoại: 0902 502 255

Lê Thị Tân

Biên tập wesite TGU

Email: lethitan@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0918 839 408

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phụ trách Thư viện Khối Sư phạm tại phòng B.02 CSC

Email: nguyenthingocanh@tgu.edu.vn

Điện thoại: 01686 697 124

Võ Văn Sơn

Biên tập Chương trình phát thanh

Email: vovanson@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0938 940 588

Trần Thị Kim Phượng

Phụ trách phòng biên mục (A101 TCN)

Phụ trách hoạt động phong trào, hội thi, hội thảo của TT.TTTV

Văn thư TT.TTTV

Email: tranthikimphuong88@gmail.com

Điện thoại: 0917 726 710

Hồ Quốc Đạt

Quản trị website

Email: hoquocdat@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0907 786 626

Trần Tấn Hải

Phụ trách Công nghệ thông tin, phần mềm Libol 6.0 và hỗ trợ biên mục tài liệu.

Email: trantanhai@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0919 828 269
 

Ngô Thị Lệ Quyên

Phụ trách Thư viện Khối Nông nghiệp & CNTP. Phòng A101, TCN.

Email: lequyen.2301@gmail.com

Điện thoại: 0946 068 908
 

Hồ Thị Ngọc Thanh

Phụ trách Thư viện Tài liệu tham khảo dung chung tại phòng C.05, CSC.

Email: hothingocthanh@tgu.edu.vn 

Điện thoại: 0983 800 325
 

Nguyễn Thị Minh Kô, Nguyễn Trần Ngọc Phương

Phụ trách Thư viện Khối Khoa học tự nhiên, Luận văn cao học, Tài liệu tham khảo chung. Phòng B.515, TCN.

Email: minhkotv@gmail.com

Điện thoại: 0942 418 227 (Cô. Minh Kô), 0908 455 496 (Cô. Phương)
 

 

TT Thông tin - Thư viện