.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

31-12-2015

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Đại học: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Cao đẳng: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Hiện Khoa có các chương trình đào tạo:

- Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

- Đại học Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

- Liên thông Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

- Liên thông Đại học Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

- Đại học vừa học vừa làm Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Khoa Kỹ thuật Xây dựng