.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

16-09-2016

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 4091/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách BHYT học sinh, sinh viên (HS-SV) bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT HS-SV; kết hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho HS-SV khi khám, chữa bệnh BHYT.

Phối hợp với các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ BHYT HS-SV từ nguồn kết dư Quỹ khám chữa bệnh trong năm hoặc từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng đối với HS-SV là con em các hộ gia đình đông nhân khẩu, gặp khó khăn về kinh tế; chỉ đạo BHXH các huyện, thành, thị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt BHYT HS-SV, tích cực phối hợp các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT đến phụ huynh và HS-SV; hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để HS-SV tham gia BHYT; đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HS-SV.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Tỉnh Đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT HS-SV; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Thực hiện nghiêm Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện BHYT cho HS-SV; tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trong đối tượng HS-SV, đảm bảo 100% HS-SV tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn tổ chức thu nộp và cấp thẻ BHYT kịp thời cho HS-SV; nghiên cứu đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT HS-SV vào kế hoạch năm học, theo đó, kết quả thực hiện BHYT HS-SV là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm.

Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV trong việc khám, chữa bệnh BHYT (kể cả khám, chữa bệnh ngoài giờ); phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng hệ thống y tế trường học.

UBND các huyện, thành, thị: Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác BHYT HS-SV năm học 2015 - 2016 và đề ra giải pháp thực hiện trong năm học 2016 - 2017 trên địa bàn đảm bảo đạt 100%; có hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và HS-SV tham gia BHYT đạt tỷ lệ cao; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức triển khai về ý nghĩa, tính nhân văn, tầm quan trọng của chính sách BHYT HS-SV đến cán bộ, giáo viên, Hội cha mẹ HS-SV.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thu BHYT HS-SV năm học 2016 - 2017, gắn tiêu chí tham gia BHYT HS-SV đạt 100% là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện BHYT HS-SV trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện, để có chỉ đạo kịp thời.  

Nguồn: http://www.tiengiang.gov.vn