.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

KỸ THUẬT QR CODE TRONG MÃ HÓA THÔNG TIN

24-02-2017

QR CODE TECHNIQUE IN  INFORMATION ENCODING

                                                                                   TỐNG LÊ THANH HẢ

TÓM TẮT

Mã vạch thông thường (một chiều) đã trở nên rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày từ nhiều năm nay. Với khả năng mã hóa thông tin tốt, đơn giản, có độ chính xác cao, mã vạch đã xuất hiện trong rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tuy vậy, khi cuộc sống phát triển, các tiêu chuẩn về mã vạch cũng phát triển theo. Tiêu chuẩn mới về mã vạch đòi hỏi phải lưu trữ được nhiều thông tin hơn, in ra được trong diện tích nhỏ hơn, có thời gian xử lý nhanh hơn. Do vậy năm 1994, Denso Wave (thuộc Toyota) đã phát minh ra mã vạch hai chiều QR Code (Quick Response code).

Từ khóa: ISO, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, JIS, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản, QR Code, mã QR Code.

ABSTRACT

Ordinary barcodes (one-dimensional) have become very popular in our daily lives for years. With a good ability of information encoding, simplicity and high accuracy, barcodes have appeared in many different life aspects. However, standards of barcodes have to be developed together with life development. New standards for barcodes are storing more information, being able to be printed in smaller areas and faster processing time. Therefore, in 1994, Denso Wave (Toyota) invented the two-dimensional barcode QR Code (Quick Response code).

Key words: ISO International Organization for Standardization, JIS Japanese Industrial Standards, QR Code Quick Response code.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế