.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ Ở TỈNH TIỀN GIANG

24-02-2017

THE CONSERVATION AND PROMOTION OF SOUTHERN AMATEUR MUSIC AND SONGS IN TIEN GIANG PROVINCE

                                                                                              CAO HUY THẾ

TÓM TẮT

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật có mặt từ rất lâu đời trên vùng đất Nam Bộ, gắn liền với quá trình khai hoang mở cõi ở vùng đất phương Nam. Nó là món ăn tinh thần phong phú của người dân bản địa những khi nhàn rỗi hoặc các dịp hội hè, lễ lộc. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, loại hình đờn ca tài tử đang có nguy cơ bị mai một, nếu không được cứu vãn kịp thời. Vì vậy, bằng những cố gắng và tâm huyết của mình, người viết đã nghiên cứu và tìm ra các yếu tố liên quan đến sự sống còn của đờn ca tài tử Nam Bộ nói chung và của tỉnh Tiền Giang nói riêng để tìm ra các giải pháp khả thi, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Từ khóa: Đờn ca tài tử, cải lương, bảo tồn, phát triển.

ABSTRACT

Don ca tai tu (southern amateur music and songs) is a form of art which appeared a long time ago in the Southern region of Vietnam and associated with the reclaimation process to enlarge the territory in that area. It is considered spiritual food for local people in their leisure time and festivals. Nowadays, in the context of integration and globalization, this form of art is in danger of oblivion without the opportune preservation. Therefore, with the writer’s efforts and conscientiousness, elements related to the survival of the southern amateur music and songs in general and of Tien Giang province in particular were discovered in this paper to find out feasible solutions for partially conserving and promoting this unique form of art.

Key words: Don ca tai tu, cai luong, conservation, promotion.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế