.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

YẾU TỐ TÍNH DỤC TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THỊ XUÂN HÀ

24-02-2017

LIBIDO IN THE VO THI XUAN HA’S SHORT STORIES OF VO THI XUAN HA

                                                                                                             NGUYỄN TRỌNG HIẾU

TÓM TẮT

Sau năm 1986, văn học Việt Nam đã có sự cân bằng trở lại trong cách thể hiện con người. Văn xuôi đương đại nói chung và sáng tác của những cây bút nữ nói riêng, chịu ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa mới trong quá trình hội nhập, trong đó văn hóa tính dục chiếm số lượng không nhỏ. Võ Thị Xuân Hà - một trong những cây bút nữ đã khẳng định được vị trí của mình trong nền văn học Việt Nam đương đại. Với một phong cách riêng, độc đáo thể hiện qua các sáng tác của mình, người viết đã xây dựng một thế giới nhân vật đa dạng, trong đó kiểu nhân vật bản năng, nhân vật nổi loạn xuất hiện khá phổ biến. Chính kiểu nhân vật này đã giúp nhà văn thể hiện được rõ hơn những góc khuất của tâm hồn con người, góp phần nâng tầm nghệ thuật cho mỗi tác phẩm của mình.

Từ khóa: bản năng, tâm hồn, tính dục, văn học đương đại.

ABSTRACT

Since 1986, Vietnamese literature has developed its balance in expressing human beings. Contemporary literature, in general and female writers, in particular, is affected by different literature cultures, which considerably emphasized on libido. Vo Thi Xuan Ha is one of the female writers who has asserted their places in Vietnamese contemporary literature. Her works express typical and unique features, the writer has introduced a variety of characters who are often rebellious. These characters enable the writer to show human beings’ hidden aspects and to increase her works to artistic levels.

Key words: instinct, soul, libido, contemporary literature

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế