.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TẠI THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG

24-02-2017

PROMOTION OF HISTORICAL - CUTULRAL VESTIGES’ VALUE AT GO CONG TOWN, TIEN GIANG PROVINCE

        LÊ NHẤT NAM

TÓM TẮT

Di sản văn hóa nói chung và di tích lịch sử - văn hóa nói riêng là tài sản vô cùng quý giá của đất nước, bởi di tích lịch sử - văn hóa chính là những bằng chứng xác thực, cụ thể nhất về đặc điểm, cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc. Ở đó chứa đựng hầu như tất cả những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp, kỹ năng, kỹ xảo về trí tuệ của con người.

Bài viết quan tâm đến giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thị xã Gò Công, mối quan hệ giữa bảo tồn di tích và phát triển xã hội; từ đó đưa ra một số định hướng phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa tại địa phương trong thời gian tới.

Từ khóa: di tích lịch sử - văn hóa, du lịch, Gò Công.

ABSTRACT

Cultural heritages in general and historical - cultural vestiges in particular are extremely precious properties of the country because historical - cultural vestiges are the most authentic and specific evidences in terms of features and cultural origin of each nation. They contain almost all things which belong to good tradition and people’s intellectual skills and techniques.  

This paper involves the value of historical - cultural vestiges at Go Cong town and the relationship between vestigial conservation and social development; thence suggests several orientations for promoting the value of local historical - cutulral vestiges in the future.

Key words: historical - cultural vestiges, Go Cong, tourism.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế