.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT HỘI VIỆT NAM Ở TIỀN GIANG

24-02-2017

SOME FEATURES OF ENTRY AND OPERATION PROCESSES OF TINH DO CU SI RELIGION IN TIEN GIANG

                                                                                                          NGUYỄN HỮU ĐƯỢC

TÓM TẮT

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội (TĐCSPH) hay Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam ((TĐCSPHVN) là một tôn giáo nội sinh, ra đời ở Nam Bộ vào khoảng giữa đầu thế kỷ thứ XX, có nguồn gốc từ Phật giáo do Đức Tông sư Minh Trí sáng lập nhằm mục đích Chấn hưng phong trào Phật giáo.

TĐCSPHVN thâm nhập vào Tiền Giang từ rất sớm, phát triển rất mạnh, đặc biệt là ở vùng Gò Công. Đến năm 2012, cả tỉnh có tới 9 Hội quán với hơn 10.000 tín đồ.

Trong thời gian tồn tại và phát triển, TĐCSPHVN ở Tiền Giang đã có những đóng góp cho xã hội như giáo dục lòng yêu thương mọi người, góp phần làm cho trật tự xã hội được ổn định, khám và chữa bệnh cho nhiều người, làm công tác từ thiện,…

 Hiện nay, TĐCSPHVN ở Tiền Giang được các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Hội quán hoạt động, giúp cho các tín đồ được tự do thực hiện tín ngưỡng của mình là sống tốt đời đẹp đạo.

Từ khóa: Tịnh Độ Cư Sĩ, Tiền Giang.

ABSTRACT

Tinh Do Cu Si is an indigenous religion, which initiated in the South at the first half of 20th century, originated from Buddhism by monk Tong Su Minh Tri in order to revive a Buddhist movement.

Tinh Do Cu Si penetrated Tien Giang very early and well developed, especially in Go Cong. By 2012, throughout the province, this religion had 9 bases with more than 10,000 followers.

During the existence and development, Tinh Do Cu Si in Tien Giang has contributed to the society by educating people about how to love and care for other people, maintaining the stability of society, and offering sickness treatment and  charity work, etc.

Currently, the authorities are interested in helping and offering favorable conditions for the religion bases’ operations. This enables the followers to freely perform their religious practices and carry out their mission of serving for a better life with a good religion.

Key words: Tinh Do Cu Si , Tien Giang.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế