.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc02;

Chia sẻ

ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA MAXIMARK VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

24-02-2017

COMPARATIVE EVALUATION OF SERVICE QUALITY BETWEEN MAXIMARK AND ITS COMPETITORS IN NHA TRANG CITY

                                                                                  LÊ THÀNH HÓA

TÓM TẮT

Nội dung bài viết nhằm so sánh chất lượng dịch vụ của Maximark với các đối thủ cạnh tranh tại thành phố Nha Trang, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng khách hàng đối với Maximark. Kết quả nghiên cứu đã xác định: sự thuận lợi trong mua sắm ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của Maximark và các đối thủ cạnh tranh.

Từ khóa: chất lượng dịch vụ, siêu thị, sự hài lòng.

ABSTRACT

This study aims to compare the service quality of Maximark with its competitors in Nha Trang City; thence, several solutions are suggested to enhance customers’ satisfaction for Maximark. The results showed that the convenient shopping most affected the customers’ satisfaction of Maximark’s and its competitors’ service quality.

Key words: service quality, supermarket, satisfaction.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế