.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

abc; tc03;

Chia sẻ

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC KHAI PHÓNG VÀ KHAI SÁNG THỜI LÝ - TRẦN

24-02-2017

EDUCATIONAL VIEWPOINT OF LIBERATION AND ENLIGHTENMENT UNDER LY-TRAN DYNASTIES

   VÕ PHƯỚC LỘC[1]

TÓM TẮT

       Giáo dục thời Lý - Trần là nền giáo dục minh triết: phát huy năng lực sáng tạo của con người; chú trọng vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Tuy có giới hạn về nhận thức (thời Trung đại) song cho đến nay, triết lí giáo dục và phương pháp giảng dạy thời ấy vẫn còn có ý nghĩa thời sự khoa học.

       Từ khóa: giáo dục, Nho, Phật, thời Lý - Trần.

ABSTRACT

Education under Ly-Tran synasties was the wise education which promoted human creative ability and emphasized the application in reality effectively. Despite its limitation of awareness (in the Middle Ages); up to now, the philosophy of education and teaching methodology under Ly-Tran dynasties have been still meaningful in terms of topicality and science.

Key words: education, Confucianism, Buddhism, Ly-Tran dynasties.

 

[1] Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế