.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức chi tiết của Khoa Khoa học Tự nhiên

10-01-2019

Lãnh đạo khoa

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

NCS. Võ Thị Trúc Giang

Email: vothitrucgiang@tgu.edu.vn

Phó Trưởng khoa

TS. Phạm Thị Nhật Trinh

Email: phamthinhattrinh@tgu.edu.vn

Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Toán

TS. Trần Hồng Mơ

Email: tranhongmo@tgu.edu.vn

Bộ môn Toán

Phó Trưởng Bộ môn

NCS. Đặng Hải Long

Giảng viên

ThS. Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

ThS. Võ Duy Minh

Giảng viên

ThS. Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Nhã

Bộ môn Lý-Hóa-Sinh

Trưởng Bộ môn

ThS. Đặng Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Kim Thư

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Chuyên viên quản lý PTN Lý

ThS. Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên quản lý PTN Lý

CN. Trần Văn Quốc

Chuyên viên quản lý PTN Sinh

ThS. Phan Minh Trực

Chuyên viên quản lý PTN Sinh

ThS. Lê Ngọc Trân

Chuyên viên quản lý PTN Hóa

ThS. Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên quản lý PTN Hóa

CN. Nguyễn Thị Trần Dung

Tổ Giáo vụ

Tổ trưởng Văn phòng khoa

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên

CN. Nguyễn Văn Chí Tâm

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản