.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Sổ tay Thanh niên ASEAN và sổ tay Quốc tế Thanh niên

21-07-2020

Sổ tay nhằm trang bị những thông tin cơ bản cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp, đoàn viên, thanh niên về công tác quốc tế thanh niên, đối ngoại nhân dân; kinh nghiệm khi tham gia và tổ chức các hoạt động quốc tế thanh niên; Thông tin cơ bản về một số quốc gia trên thế giới và quan hệ với Việt Nam; Kiến thức cơ bản về Lễ tân Ngoại giao, đồng thời, mong muốn trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn các cấp, giúp cán bộ Đoàn các cấp nâng cao nhận thức về công tác quốc tế thanh niên, từ đó tăng cường năng lực và bản lĩnh của cán bộ Đoàn trong hội nhập quốc tế.

 

Sổ tay Thanh niên ASEAN dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên toàn quốc  (tải về)

Sổ tay Quốc tế Thanh niên dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên toàn quốc (tải về)

 

Đoàn thanh niên