.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

29-07-2020

Ngày 19/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định Quy phạm pháp luật số 13/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Theo Quyết định, Khoản 1, Điều 2 được sửa đổi như sau: "1. Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại điểm a Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này được vay với mức tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, trong đó dưới 100 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương, phần còn lại từ nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội".

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 3. Thời hạn, lãi suất, hình thức giải ngân và đảm bảo tiền vay

1. Thời hạn vay: Không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp.

2. Lãi suất vay: Thực hiện theo lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tiền Giang từng thời điểm.

3. Hình thức giải ngân:

a) Đối với khoản vay từ nguồn vốn Trung ương: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

b) Đối với khoản vay từ nguồn vốn địa phương: Giải ngân bằng tiền mặt cho người lao động hoặc chuyển khoản cho doanh nghiệp mà người lao động ký kết hợp đồng.

c) Đối với khoản vay vừa sử dụng nguồn vốn Trung ương vừa sử dụng nguồn vốn địa phương: Nguồn vốn Trung ương thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; nguồn vốn địa phương giải ngân bằng tiền mặt cho người lao động hoặc chuyển khoản cho doanh nghiệp mà người lao động ký kết hợp đồng.

 4. Hình thức đảm bảo tiền vay: Cho vay không đảm bảo tài sản".

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/sua-oi-bo-sung-mot-so-ieu-cua-quy-inh-cho-vay-oi-voi-nguoi-lao-ong-i-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-ong-/21323126