.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học Tự nhiên

07-01-2019

Giới thiệu chung

Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 611/QĐ-ĐHTG do Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ngày 26 tháng 10 năm 2015. Tiền thân của Khoa là Khoa Khoa học Cơ bản.

1. Chức năng

a) Tổ chức, quản lý giảng dạy các học phần chung thuộc khối kiến thức giai đoạn đại cương như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học;

b) Tổ chức đào tạo bậc đại học và cao đẳng các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và các ngành khác thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học các ngành thuộc khoa quản lý (khi đủ điều kiện);

c) Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế;

d) Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng;

đ) Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên:

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành thuộc Khoa quản lý;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần do Khoa quản lý bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Tổ chức, quản lý các hoạt động tuyên truyền giáo dục sinh viên thuộc Khoa theo chương trình, khung kế hoạch đào tạo của Trường;

- Quản lý nền nếp học tập và việc thực hiện quy chế đào tạo, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa;

- Tổ chức xét đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên thuộc Khoa.

b) Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế:

- Xây dựng các định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với tiềm năng và khả năng triển khai nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thuộc Khoa;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

- Chủ động khai thác và tham gia thực hiện các đề tài, dự án trong khuôn khổ hợp tác quốc tế phù hợp với hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên trong Khoa;

- Thực hiện các hoạt động gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa và tổ chức khoa học công nghệ ngoài Khoa.

c) Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng:

- Tổ chức hoạt động chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển cộng đồng;

- Xây dựng chương trình và đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu cộng đồng phù hợp với chuyên môn - nghiệp vụ và thế mạnh của đội ngũ giảng viên thuộc Khoa;

- Tổ chức cho viên chức và sinh viên thuộc Khoa tham gia các hoạt động tình nguyện và ngày công tác xã hội phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng.

d) Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện công tác kế hoạch hóa và triển khai hoạt động hành chính, chuyên môn ở Khoa;

- Đề xuất quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng viên chức; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa. Phân công công tác và đánh giá viên chức thuộc Khoa;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên thuộc Khoa, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp quản lý cán bộ theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Khoa; tham gia đánh giá viên chức quản lý cấp Trường và viên chức quản lý ngang cấp theo kế hoạch của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của viên chức và sinh viên thuộc Khoa;

- Quản lý các bộ môn trực thuộc;

- Quản lý việc khai thác sử dụng một cách hiệu quả cơ sở vật chất - thiết bị các phòng thí nghiệm; xưởng - trại thực nghiệm, thực hành; phòng bộ môn do Khoa quản lý./.

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản