.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯƠNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA

27-02-2017

INNOVATION OF TRAINING AND SCIENTIFIC RESEARCH AT TIEN GIANG UNIVERSITY FOR MEETING THE REQUIREMENTS  OF INDUSTRIALIZATION-MODERNIZATION

 

                                                                                                                NGÔ TẤN LỰC**

TÓM TẮT

         Với sự bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế như hiện nay, mục tiêu đào tạo của trường đại học đã thay đổi: người tốt nghiệp ở nhà trường cần đầu óc đã được rèn luyện hơn là kho tư liệu. Sinh viên ra trường cần đạt các yêu cầu về kỹ năng, nhất là kỹ năng tư duy và kỹ năng mềm. Trường đại học phải hướng dẫn cho sinh viên biết cách thức hành động; biết làm việc theo nhóm để dễ dàng thành công. Nói cách khác, trường học phải coi người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Hai hoạt động cơ bản của Trường Đại học Tiền Giang đã đạt nhng thành tựu nhất định. Tuy vậy cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà và khu vực Tây Nam bộ.


ABSTRACT
         With the explosion of information and the current international integration, the objectives of training at the universities has changed: the graduates should have  trained mind than material stores. The outputs should meet the requirements of skills, especially thinking skills and soft skills. Students should be instructed  know how to act; know how to work in groups for success. In other words, schools must consider the learners as the center of the educational process. The two basic operations of the University Tien Giang has reached the certain achievements. However, it should go on innovating to meet the requirements of industrialization - modernization of the home province and the South West area.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế