.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CHO CARD FPGA

27-02-2017

MODEL FOR CALCULATING THE RELIABILITY OF APPLICATION SYSTEM APPLIED TO FPGA CARD

TRẦN THANH PHONG[1]

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG[2]

TÓM TẮT

Bài báo này tập trung nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các phần tử điện tử cấu thành nên card FPGA Virtex5 để mô hình hoá nó bằng một sơ đồ khối, kết hợp với các cơ sở tính toán trong MIL-HDBK-217F để tìm ra các hệ số hỏng hóc của thiết bị và kết hợp với lý thuyết về độ tin cậy của hệ thống để tính toán độ tin cậy của chúng. Từ đó xây dựng mô hình toán học để tính toán độ tin cậy của card Virtex5 hoàn chỉnh.

ABSTRACT

This paper focuses on researching the operational principle of electronical devices which constitute a FPGA Virtex5 card. The research aims to model a block diagram, in combination with the mathematical formulas in MIL-HDBK-217F to calculate the failure rates of each electronic device. The result will combine with the system reliability theory to calculate the reliability. As a result, a mathematical model for calculating the reliability of a completed Virtex5 card can be set up.

Keywords: Reliability, failure cause, MIL-HDBK-217F, FPGA, Virtex5

 

[1], 2 Khoa Kỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế