.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT PHẦN MỀM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

27-02-2017

A RESEARCH ON RISKS, SOFTWARE PROJECT RISK MANAGEMENT METHODS AND APPLICATION IN TEACHING MODULES RELATED TO SOFTWARE ENGINEERING AT

TIEN GIANG UNIVERSITY

DƯƠNG VĂN HIẾU[1]

TÓM TẮT

Trường Đại học Tiền Giang đang có nhiều chính sách mới và hành động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để thực hiện các chính sách này của nhà trường thì đội ngũ giảng viên phải tăng cường nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy. Yêu cầu này càng cấp thiết hơn đối với giảng viên ngành Công nghệ thông tin vì đây là một lĩnh vực có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực khác. Đó là lý do để chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này. Nội dung nghiên cứu bao gồm: các khó khăn trong thực hiện các dự án phần mềm, các rủi ro, các phương pháp quản lý rủi ro truyền thống và hiện đại dựa trên các báo cáo khoa học và tài liệu tham khảo có uy tín về Công nghệ phần mềm. Cuối cùng là đề xuất áp dụng trong giảng dạy các học phần có liên quan đến Công nghệ phần mềm tại Trường Đại học Tiền Giang.

 

ABSTRACT

Tien Giang University has promulgated many new policies and acts for improving training quality in order to meet the requirements of society about high quality human resources. To implement these policies, teaching staff need to intensify research activities and apply research results in their teaching. This requirement is more necessary for lecturers in Information Technology for its great significance in impulsing the development of other fields. That is the reason for conducting this research. The research contents include difficulties in software project implementation; risks; traditional and modern risk management methods based on numerous prestigious scientific reports and reference materials on software engineering. Finally, it also suggests the application of the research results in teaching some modules related to Software Engineering at Tien Giang University.

 Keywords: risk management; software risk management techniques

 

[1] Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế