.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ C TRONG HỌC PHẦN VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

27-02-2017

APPROACH TO TEACHING C LANGUAGE IN MICROPROCESSOR-MICROCONTROLLER SUBJECT

NGUYỄN VĂN THANH1

TÓM TẮT

Bài viết này trình bày một phương pháp giảng dạy ngôn ngữ lập trình C trong học phần Vi xử lý-vi điều khiển (VXL-VĐK). Trong những  năm qua, Bộ môn Điện-Điện tử tại Trường Đại Học Tiền Giang đã chọn ngôn ngữ lập trình C để giảng dạy trong học phần VXL-VĐK. Việc sử dụng ngôn ngữ cấp cao (NNCC) cho phép sinh viên chỉ cần tập trung vào thiết bị hiện có và các giải pháp mà không phải nghiên cứu sâu các chi tiết phức tạp như khi thực hiện bằng ngôn ngữ cấp thấp. Các bài thí nghiệm được thiết kế cẩn thận nhằm rãi đều ngôn ngữ C trong toàn học phần. Sau mỗi vấn đề được trình bày, sinh viên biết được phải làm gì để giải quyết vấn đề và tại sao phải làm như thế. Mỗi khi thuật toán được thiết lập, thuật toán được vẽ thành một lưu đồ. Lưu đồ dễ dàng được chuyển đổi thành mã C cần thiết để giải quyết vấn đề đặt ra.

ABSTRACT

This paper details an approach to teaching the C programming language in Microprocessor-microcontroller subject. For the past several years, the Electrical and Electronic department at Tien Giang University has been teaching the C programming language as the language of choice for the microprocessor-microcontroller subject. The use of a high-level language allows the students to concentrate on the material and concepts and not get bogged down in the cryptic details of how to implement a solution in assembly. The lab experiments are carefully designed to spread out the concepts of the language over the entire subject. After a problem is presented, the students know what to do to solve the problem and why? Once an algorithm has been established, the algorithm is drawn graphically in the form of a flowchart. The flowchart is then easily translated into the C code required to solve the setting up problem

 

1 Khoa Kỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế