.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ẢNH HƯỞNG MÔ MEN QUÁN TÍNH TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẾN ĐỘ VÕNG DẦM BÊ TÔNG CỐT FRP

27-02-2017

THE EFFECT OF MOMENT OF INERTIA ON DEFLECTION OF FRP CONCRETE BEAMS

                                                                                                            VÕ LÊ NGỌC ĐIỀN[1]

TÓM TẮT

Việc sử dụng cốt gia cường polymer trong kết cấu bê tông cốt thép hiện phổ biến trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua với mục đích chống ăn mòn cao, tăng cường độ chịu kéo và khả năng kháng từ tính cao. Tuy nhiên, việc sử dụng này hiện còn hạn chế ở Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát thực nghiệm và lý thuyết ảnh hưởng của mô men quán tính tiết diện tương đương(Ie) đến độ võng dầm bê tông cốt FRP và đề xuất công thức Ie  chính xác mới. Công thức đề xuất cho kết quả độ võng khá sát kết quả thực nghiệm  và chính xác hơn các công thức dự đoán của các tác giả khác.

ABSTRACT

In the world, the use of fiber-reinforced polymer (FRP) bars in reinforced concrete structures has been popular for many decades due to their excellent corrosion resistance, high tensile strength, and good non-magnetization properties. However, this has not been much popular in Vietnam.  The aims of this study are to experimentally and theoretically investigate the effect of moment of inertia (Ie) on deflection of FRP concrete beams and propose a new appreciate model Ie. The deflection results of the proposed model are as good as the experimental results and better than the theoretical models developed by other authors.

 

[1] Khoa Xây dựng - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế