.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

CÔNG TÁC HỖ TRỢ SINH VIÊN TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

27-02-2017

THE TASK OF STUDENT SUPPORT IN CREDIT-BASED SYSTEM: THE CASE OF TIEN GIANG UNIVERSITY

                                                                                                           LÊ THANH BÌNH[1]

                                                                                                   

TÓM TẮT

Trong học chế tín chỉ, công tác hỗ trợ sinh viên giữ vai trò cầu nối giữa nội dung chương trình đào tạo của nhà trường, giảng viên với sinh viên. Việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những thuận lợi, khó khăn; với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin, công tác hỗ trợ sinh viên sẽ và phải trở thành điểm tựa giúp sinh viên không chỉ chủ động trong học tập mà còn cảm thấy tự tin và gắn bó hơn với nhà trường. Từ thực tiễn quản lý, tác giả xin đề cập đến công tác hỗ trợ sinh viên trong Trường Đại học Tiền Giang với mong muốn góp thêm góc nhìn để lĩnh vực công tác này ngày càng hoàn thiện hơn.

ABSTRACT

In credit-based system, the activities related to student support connect training programs, lecturers and students together. With IT application, these activities will enable students to be more active in learning, confident and close to the university if there is a full awareness of the advantages and disadvantages in supporting students. From my practical managerial experience, I would like to mention the task of student support at Tien Giang University in order to contribute some viewpoints to make it work more effectively.

 

[1] Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế