.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THIẾT KẾ CÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

27-02-2017

THE NECESSITY OF  A PERSONAL DEVELOPMENT PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT TO LECTURERS OF TIEN GIANG UNIVERSITY

NGUYỄN THỊ ANH THƯ[1]

TÓM TẮT

Phát triển nghiệp vụ (PTNV) là một hoạt động liên quan đến đời sống chuyên môn và nghề nghiệp của một giáo viên, là hoạt động đi theo nghề dạy học của người giáo viên suốt cả cuộc đời.Trong bối cảnh Việt Nam, có nhiều vấn đề đặt ra cho người giáo viên trong quá trình phát triển nghiệp vụ của mình. Mỗi giáo viên đều có những công cụ riêng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. Giữa các công cụ hữu ích mà người giáo viên có thể sử dụng như nghiên cứu hoạt động, dạy học chiêm nghiệm, sưu tập tài liệu theo chủ đề, dạy học theo nhóm, dự giờ,…việc lên kế hoạch phát triển cá nhân (KHPTCN) được xem như là một công cụ hiệu quả và thực tế nhất. Năm 2012, Trường Đại học Tiền Giang bắt đầu triển khai việc thực hiện Kế hoạch Cá nhân trong năm học với các kế hoạch công tác cụ thể, biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện và đánh giá kết quả. Đây cũng là một hình thức của KHPTCN. Quan điểm và nhận thức của từng cán bộ viên chức trong trường về vấn đề này còn nhiều ý kiến khác nhau. Bài viết này nhằm nêu lên tầm quan trọng của kế hoạch phát triển cá nhân và trình bài một số công cụ phát triển nghiệp vụ phổ biến, kế đến là một số đề nghị liên quan đến các hoạt động phát triển cá nhân tại trường Đại học Tiền Giang.

ABSTRACT

Professional development is an activity related to teaching career, which closely connect to lecturers for their whole lives.  In Vietnam, there are many problems that lecturers have to consider for their personal professional development (PDP). Each lecturer has his/her own tools to improve the professional competence. There are many tools that lecturers can use for their professional development such as action research, reflective teaching, teaching portfolios, workshops, collaborative work and classroom observation. Among of them, PDP is considered the most effective tool, a best practice for lecturers’ professional development. In 2012, Tien Giang University started to ask every lecturer to carry out the working plan for the academic year with the specific tasks, timelines, and methods to conduct and assessment. This is a form of PDP, which has received a lot of different feedback from  lecturers.

This paper aims to emphasize the PDP importance and present some common professional tools. It also provides some suggestions to PDP activities at Tien Giang University.

 

[1] Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế