.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

27-02-2017

SOME RESULTS FROM THE SELF-ASSESSMENT TIEN GIANG UNIVERSITY

     LÊ NHỨT[1]

          MAI ĐỨC LONG[2]

   VÕ HỒNG DUYÊN[3]

NGUYỄN THỊ THU GIANG[4]

              TRẦN THỊ HÀ THÁI[5]

TÓM TẮT

Kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình đánh giá ngoài nhằm đưa ra một quyết định công nhận hoặc chưa công nhận một trường đại học hay một chương trình đào tạo nào đó của nhà trường đáp ứng các chuẩn mực theo qui định (SEAMEO, 2003). Việc kiểm định chất lượng giáo dục sẽ giúp lãnh đạo nhà trường có cái nhìn toàn diện, khách quan hơn về những thành tựu cũng như những hạn chế trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học,…Từ đó có giải pháp và kế hoạch cải tiến hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế nhà trường.

ABSTRACT

Testing the quality of education is the process of external review to make a decision to recognize or not to recognize a university or a certain training program of the school in order to meet the standards prescribed (SEAMEO, 2003). The testing of the quality of education will help school leaders with a comprehensive, objective view on the achievements as well as the limitations in the work of management, training, scientific research, etc. Thence there are reasonable solutions and  improved  plan to enhance the quality of training and school position.

 

[1], 2, 3 Phòng Tổ chức - Hành chánh – Trường Đại học Tiền Giang

4, 5 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Tiền Giang

 

 

 

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế