.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG CUỘC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

27-02-2017

“ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”, RATIONALE AND PRACTIALITY FOR BUILDING UP AND REORGANIZING THE PARTY AT PRESENT 

       LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO[1]

TÓM TẮT

           Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một trong những tác phẩm quan trọng của Hồ Chí Minh ra đời năm 1927. Tác phẩm “Đường Kách mệnh” đề cập đến nhiều nội dung của cách mạng Việt Nam, song trước hết là tư cách người cách mạng. Nói về phẩm chất đạo đức cách mạng tác phẩm đề cập đến hai nội dung chính: thứ nhất, cách mạng phải có Đảng cách mạng, đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, ai cũng phải theo. Chủ nghĩa chắc chắn nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, thứ hai, mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện theo 23 phẩm chất đạo đức cách mạng.

ABSTRACT

            “Đường Kách mệnh”is one of the most important works written by Ho Chi Minh in 1927. It has mentioned many issues of Vietnamese revolution, but the first one is revolutionaries’ behavior. As regards the revolutionary morals, the work has mentioned 2 key issues: firstly, the leadership of the party is indispensable for the revolution; for its stability, the party has to base on a core doctrine that everyone should follow. The firmest doctrine is Marxism. Secondly, each party member should continuously study and practice following 23 revolutionary moral standards.

 

[1] Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế