.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

SỬ DỤNG TÀI LIỆU THÀNH VĂN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

27-02-2017

USE MATERIALS AS WRITTEN DOCUMENTS IN TEACHING VIETNAM HISTORY AT HIGH SCHOOL

LÊ THỊ KIM LOAN[1]

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, tài liệu đóng vai trò rất quan trọng, mỗi sự kiện, hiện tượng lịch sử đều có những đặc điểm cơ bản, nếu không có tài liệu thì sẽ không nhận thức được. Trong quá trình dạy học lịch sử, học sinh không thể trực tiếp quan sát đối tượng nhận thức, vì vậy cần phải có tài liệu để tái hiện lịch sử. Một trong những loại tài liệu được sử dụng đó là tài liệu thành  văn.

ABSTRACT

In the study and teaching of history, materials play a very important role, each event, historical phenomena are the basic characteristics, without materials, there will not be the process of awareness. In the process of teaching history, students are not able to directly observe the object perception, hence the reconstruction of the historical documents has to be done. One of such types of used materials is written document.

 

[1] Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế