.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ MỸ THO

27-02-2017

THE SITUATION OF LIBRARY OPERATIONS AT MIDDLE SCHOOLS IN MY THO CITY
 

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG[1]

TÓM TẮT

Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của thư viện để thu hút giáo viên, học sinh đến khai thác sử dụng thư viện, tác giả đã tiến hành nghiên cứu : “Thực trạng hoạt động của Thư viện các Trường Trung học cơ sở  ở Thành phố Mỹ Tho” với mục đích đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu của giáo viên và học sinh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.


ABSTRACT

In order to improve the efficiency of the library services to attract teachers and students to exploit the use of the library, the author has conducted research: "Situation of Library operations at Middle Schools in My Tho city” with the aim to meet the demand of documents for teachers and students. Thereby contributing to improve the quality of teaching and learning

 

[1] Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế