.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

27-02-2017

BENEFITS OF CLOUD COMPUTING – SOME SUGGESTIONS FOR ITS APPILCATION INTO EDUCATION AT TIEN GIANG UNIVERSITY

                                                                                                           NGUYỄN TẤN LINH[1]

TÓM TẮT

Thời gian gần đây, chủ đề “điện toán đám mây” đang là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại các sự kiện công nghệ tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu thông qua việc tổng hợp, tham khảo các bài báo, sách điện tử,… bài báo sẽ nêu lên một số khái niệm cơ bản để chúng ta có thể hiểu hơn về kiến trúc, đặc điểm, những thách thức và tương lai của“điện toán đám mây”. Từ đó, đưa ra các đề xuất nhằm ứng dụng điện toán đám mây vào lĩnh vực giáo dục tại Trường Đại học Tiền Giang.

ASTRACT

"Cloud computing" is one of the most mentioned topics at technological events in Vietnam in recent times. By research methods of synthesis, articles and e-books references,…this paper will present some basic concepts including structure, characteristics, challenges and potentialities of "cloud computing” in the future. From that, it will give some suggestions for the application of “cloud computing” into education at Tien Giang University

 

[1] Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế