Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng
Địa chỉ:Phòng D.01 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273.3.877.246
Email: bmgdtcqp@tgu.edu.vn