Thông báo

>> xem thêm

Bộ môn GDTC-QP cập nhật bài Võ cổ truyền vào chương trình đào tạo cho SV ngành CĐ Giáo dục thể chất

Giới thiệu

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng
Địa chỉ:Phòng D.01 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273.3.877.246
Email: bmgdtcqp@tgu.edu.vn