.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

THU MOI VIET BAI HOI THAO KHOA HOC CAP TRUONG

26-09-2019

THƯ MỜI

Tham gia viết bài Hội thảo khoa học

 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (5/1969-5/2019); thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”;

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

- Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm: phòng F404-F405, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang (Số 119, Ấp Bắc, P5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang trân trọng thông báo và kính mời quý cơ quan, đơn vị, các nhà nghiên cứu có quan tâm viết bài cho Hội thảo.

1. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào thực trạng và giải pháp của các vấn đề sau đây:

-  Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

-  Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

-  Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng trọng dân, thân dân; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên hiện nay.

-  Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc nâng cao đời sống của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

- Và những vấn đề khác liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

2. Hình thức trình bày hội thảo và thể lệ gửi bài

- Bài hội thảo được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4; Dãn dòng: đơn (Before: 6pt và After: 6pt); Font chữ: Times New Roman; Cỡ chữ: 13; lề trên: 2,5 cm, lề dưới: 2,5 cm, lề trái: 3,0 cm, lề phải: 2,0 cm; Độ dài không quá 10 trang (kể cả phần Tóm tắt và Tài liệu tham khảo). Chú thích theo từng trang dưới hình thức Footnote.

- Bài hội thảo gồm 4 phần: (1) Tóm tắt (in nghiêng, cỡ chữ 12), (2) Đặt vấn đề, (3) Nội dung, (4) Kết luận và kiến nghị. Tài liệu tham khảo trình bày theo quy định hiện hành.

- Cuối bài hội thảo, tác giả cần ghi đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên tác giả; học hàm, học vị; đơn vị công tác; số điện thoại liên lạc và địa chỉ email.

- Bài viết được Tiểu ban Nội dung chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

- Quý cơ quan, đơn vị, các nhà nghiên cứu có quan tâm gửi bài hội thảo theo địa chỉ email: lethison@tgu.edu.vn (Cô Lê Thị Son, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang. Điện thoại: 0989.250281).

- Thời hạn nhận bài hội thảo: từ ngày thông báo đến hết ngày 20/10/2019.

Kính mong quý lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, cử cán bộ, viên chức nghiên cứu, tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                   Võ Ngọc Hà

                       

Khoa Lý luận chính trị