.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn ở các trường đại học hiện nay"

21-04-2020

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn

ở các trường đại học hiện nay

 

Theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn ở các trường đại học hiện nay” vào tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên chưa thể tổ chức Hội thảo theo đúng thời gian như kế hoạch.

Vì vậy, Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đang công tác ở các trường đại học trên cả nước tiếp tục tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo.

1. Nội dung của hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Vị trí, vai trò của Bộ môn và đội ngũ quản lý cấp Bộ môn ở trường đại học;

- Các giải pháp phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp Bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế hiện nay;

- Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ môn ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Hình thức trình bày tham luận và thể lệ gửi bài

Bài viết phải được soạn thảo trên file MS-Word, dùng font Times New Roman, size 13, khổ giấy (paper size): 19cm x 26,5cm. Lề trên, lề dưới, lề phải (margin) 2cm và lề trái 2,5cm. Cách đoạn (spacing): trước (before): 0pt và sau (after): 3pt. Cách dòng (line spacing): single. Tab mặc định (default tabs stop): 0,5cm. Chia cột đôi. Dấu ngăn cách thập phân là dấu phẩy “,”. Nội dung bài viết không quá 10 trang.

Kết cấu bài viết bao gồm:

- Tên bài viết.

- Tên tác giả, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại.

- Tóm tắt bài viết không quá 250 từ, từ khóa không quá 5 từ.

- Nội dung bài viết: Đặt vấn đề, Nội dung nghiên cứu, Kết quả và thảo luận, Kết luận.

- Lời cảm ơn (nếu có).

- Danh mục tài liệu tham khảo.

Cuối bài viết, tác giả cần ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, học hàm, học vị, tên và địa chỉ cơ quan, địa chỉ Email,điện thoại  để  Ban tổ chức liên hệ khi cần.

(Cụ thể vui lòng xem phụ lục Bài tham luận mẫu đính kèm).

 Yêu cầu các tác giả chấp hành nghiêm điều luật về Quyền tác giảQuyền sở hữu trí tuệ được ghi trong Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội thông qua tại bộ luật số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005 trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, trung thực của bài viết. Nếu cần trích dẫn kết quả nghiên cứu từ các công trình của tác giả khác phải có chú thích xuất xứ rõ ràng.

 Các tham luận được chọn thông qua Hội đồng thẩm định được in trong kỷ yếu Hội thảo khoa học và được tính công trình khoa học theo quy định hiện hành của trường Đại học Tiền Giang.

 Tác giả tham gia viết bài tham luận vui lòng gửi bài về địa chỉ email: lethison@tgu.edu.vn

 Thời hạn nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/4/2020.

                                                                                                                                       BTC HỘI THẢO

                                                                                                                                       TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                          Lê Hữu Hải

Khoa Lý luận chính trị